per brinkemo

När klansamhället krockar med den svenska mentaliteten

Per Brinkemo föreläser om några av de mest angelägna utmaningarna Sverige står inför idag. Som journalist och författare har Brinkemo på nära håll undersökt hur det är att komma som flykting till Sverige. Vad det betyder att åka från ett land där klansamhället regerar till Sverige där människor sedan länge litar på välfärdssamhället.

Anders Welin Persson

rektor, Västra kanalskolan (skola för ensamkommande barn) - Västra kanalskolan

Per har varit till stor hjälp för mig i mitt arbete att se integrationens möjligheter, behov och vad som behövs för att vara en bro in i ett nytt sammanhang. Jag syftar då på detta i alla avseenden, från systemnivå ner till praktiskt görande med individer. Det som inspirerat mig mest är att bryta ner teoretisk kunskap till praktisk handlande och bemötande av behov.


Marcus Brixskiöld

departementsråd, Justitiedepartementet

Per Brinkemo tillför vital förståelse för vilka vi är som tar staten och alla dess rättighetssystem för givna. Vi, en befolkning, som ser staten som den gode givaren, försäkringslösningen och framför allt beskyddaren av individens frihet från andra människors förtryck. Per gör detta bl.a. genom att visa hur annorlunda vi är. Vi är de som avviker från normaltillståndet i stora delar av världen. En värld som i många delar präglas av klanens sammanhållning och klanen som garanten för individens säkerhet och försäkring. När dessa synsätt möts uppstår konfliktytor som Per såväl identifierar som beskriver hur vi kan hantera. Jag rekommenderar starkt Per Brinkemo för envar som arbetar med frågor om social sammanhållning, extremism, demokrati, mänskliga rättigheter, integration och minoriteter.


Britt-Marie Hallberg

Föreståndare Ektorps fritidsgård Norrköpings kommun

Per föreläste för en spretig grupp människor, allt från högutbildade till personer med lång erfarenhet av att jobba med människor. Alla upplevde att föreläsningen var givande och intressant, vi fick aha upplevelser, tänk om jag hade haft den här kunskapen/tankesättet med mig tidigare. Bra verktyg för framtida möten. Per är tydlig, följde en röd tråd som gjorde allt begripligt. Närvarande i föreläsningen, med det tänker jag att han visade engagemang i frågan och inte lät det gå på rutin.


föreläsning

Per Brinkemo har ägnat stora delar av sin yrkesverksamma karriär med att undersöka svårigheterna som möter människor som kommer som flyktingar till Sverige. Mer specifikt människor som vuxit upp och präglats av samhällen som är väldigt annorlunda det svenska. Samhällen där välfärd inte existerar, där släkt och vänner utgör ditt skyddsnät. 

FÖRELÄSNING

Mellan klan och stat

I Sverige är vi “marinerade i staten”. Vi tar det sociala skyddsnätet för givet och har lärt oss navigera mellan de olika myndigheterna. Dessutom litar vi på våra myndigheter, vi litar på att polisen kommer när vi ringer och vi litar på våra grannar mer än nästan någon annanstans i världen. Då staten står för det sociala skyddsnätet kan vi välja vilka släktingar vi vill umgås med, vilka vänner vi vill ha och vem vi vill gifta oss med. Den lyxen har inte alla.

  • Per Brinkemo ger oss en djup inblick i hur klansamhället fungerar och hjälper oss att få syn på vår egna sociala prägling.
  • Han talar om viktiga och känsliga ämnen som arrangerade äktenskap, heder och skam, könsroller, barnuppfostran, myndighetsnavigering, religion, demokrati och förtroende.

Under de förutsättningarna växer ett förhållningssätt fram som är väldigt annorlunda jämfört med vad vi är vana vid. Brinkemo menar att många av de konkreta samhällsutmaningar Sverige står inför idag präglas av krocken mellan klansamhälle och statsapparat. Hans föreläsningar ger dig insikter i bristerna i Sveriges integrationspolitik såväl som konkreta exempel på hur integrationen skulle kunna organiseras bättre. Du får också en djupare förståelse för många utrikespolitiska spänningsfält och omvärldsfenomen.

om per brinkemo

journalist, författare och debattör

Per Brinkemo föddes i Göteborg 1960 och har sedan 30 år tillbaka varit en av Sveriges mest namnkunniga journalister. Under 20 år arbetade han som journalist för en rad stora tidningar och djuplodande TV-program. Bland tidningarna finns t.ex. Expressen och Sydsvenskan. I TV har han synts i Kalla fakta, Dokument inifrån och Uppdrag granskning. 


Förutom journalistiska uppdrag har han också engagerat sig i samhällsfrågor anknutna till integration. Däribland engagerade han sig under många år i Somaliland Förening, en somalisk organisation baserad i Malmöstadsdelen Rosengård.


Utöver det var han också under några år en del av Östergötlands Länsstyrelses Nationella Kompetensteam som arbetade mot förtryck och hedersrelaterat våld. Hans yrkeskarriär har gett honom djupa insikter i integrationens utmaningar, inte minst mot fokus av kulturer som präglas av klansamhällen.

Författaren och föreläsaren Per Brinkemo har i flera år arbetat med att sprida kunskap om hur klaner fungerar och vad som händer när klanstrukturer i vissa invandrargrupper krockar med den svenska staten. En av frågorna som i dag är mest aktuell gäller samspelet mellan klaner och organiserad brottslighet och risken för att Sverige ska följa samma utvecklingsbana som Tyskland, som har stora problem med klanbaserad kriminalitet. Aktörer i det svenska rättssystemet visar numera stort intresse för ämnet. Forskningen släpar däremot efter. Per Brinkemo samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

KONTAKT OCH BOKNING

Per är en vältalig och underhållande föredragshållare som lyckas inspirera och motivera sin publik. Föreläsningarna är formulerade på ett spännande och intressant sätt, att de åhörarna direkt kan relatera till den aktuella problematiken. Således har dessa föreläsningar stort inflytande på de som lyssnar. Boka Per Brinkemo för en insiktsfull och inspirerande föreläsning hos din organisation om några av vår tids mest aktuella samhällsfrågor.